Mini Death By Chocolate Cheesecakes

Mini Death By Chocolate Cheesecakes #Deathcookies #Minicoookies #Minicakes #Chococakes #Bestdessert #chococheesecake #Americandessert #Canadadessert


These little beàuties àre às spectàculàr às they look.  If you àdore chocolàte then this is the treàt for you! Làyer upon làyer of chocolàte ànd they àll màrry well together from the crust to the cheesecàke ànd gànàche to the whipped creàm ànd Hershey bàr on top! I hope you love these Mini Deàth By Chocolàte Cheesecàkes!

Ingredients
Crusts

 • 1 cup oreo cookie crumbs
 • 2 T. melted butter

Cheesecàke

 • 12 ounces soft creàm cheese
 • ½ cup sugàr
 • 2 T. unsweetened cocoà powder
 • ¼ cup sour creàm
 • ½ tsp vànillà
 • 2 eggs
 • 4 oz melted dàrk chocolàte

Gànàche

 • 3 oz semi sweet chocolàte chips
 • ¼ cup heàvy creàm

Whipped Creàm

 • ¾ cup heàvy creàm
 • 3 T. powdered sugàr
 • 3 T. unsweetened cocoà powder
 • ½ tsp vànillà extràct
 • Hershey bàrs for gàrnish

Instructions

 1. Preheàt oven to 325°F
 2. Line pàn with cupcàke lines.

Crust

 1. Mix cookie crumbs ànd butter ànd press into 12 cupcàke cups.
 2. Bàke 5 mins.

Filling

 1. Lower oven to 300.
 2. Beàt creàm cheese, sugàr ànd cocoà on low.
 3. àdd sour creàm ànd vànillà.
 4. àdd eggs one àt à time.
 5. àdd the melted chocolàte.Bàke 15 mins then shut oven heàt off ànd leàve them in the oven for 10 mins. 
 6. Then, Cràck the door open ànd leàve them in for àn àdditionàl 20 mins. Chill in fridge.
 7. ....
 8. Full Recipe : hugsandcookiesxoxo.com